Nguồn dữ liệu dạng bảng

Kích hoạt một ô xem bảng thêm trong ô xem biểu mẫu. Bật chức năng Nguồn dữ liệu dạng bảng thì bạn thấy bảng trong vùng bên trên biểu mẫu.

Biểu tượng

Nguồn dữ liệu dạng bảng

Ô xem bảng và ô xem biểu mẫu đại diện cùng dữ liệu. Các thay đổi được làm trong bảng cũng hiện rõ trong biểu mẫu, và ngược lại.

Mặc dù một tài liệu có thể chứa nhiều hình thức lôgic khác nhau, bảng chỉ có thể hiển thị một điều mỗi lần.