Áp dụng bộ lọc

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon

Áp dụng bộ lọc

Chức năng Áp dụng bộ lọc sẽ giữ lại các bộ lọc dựa vào biểu mẫu đã được đặt. Không cần xác định lại.