Lọc dựa vào biểu mẫu

Nhắc trình phục vụ cơ sở dữ liệu lọc dữ liệu hiện rõ theo các tiêu chuẩn đã xác định.

Không giống như tiến trình tìm kiếm bình thường, được kích hoạt bởi biểu tượng Tìm bản ghi trên thanh Biểu mẫu, bạn có thể tìm kiếm nhanh hơn bằng cách sử dụng bộ lọc dựa vào biểu mẫu. Bình thường trình phục vụ cơ sở dữ liệu nhanh sẽ chạy tiến trình tìm kiếm này. Cũng có thể nhập các điều kiện tìm kiếm phức tạp hơn.

Biểu tượng

Lọc dựa vào biểu mẫu

Searching With a Form Filter