Thứ tự Sắp xếp

Ghi rõ thứ tự sắp xếp khi hiển thị dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

Biểu tượng Thứ tự Sắp xếp trên thanh Dữ liệu bảngThiết kế Biểu mẫu

Biểu tượng

Thứ tự Sắp xếp


Mặc dù hai chức năng Sắp xếp theo thứ tự tăng dầnSắp xếp theo thứ tự giảm dần chỉ sắp xếp theo một tiêu chuẩn, bạn có thể kết hợp vài tiêu chuẩn khác nhau trong hộp thoại Thứ tự Sắp xếp.

You can remove a sorting that has been performed with the Reset Filter/Sorting icon.

Sắp xếp

Hãy dùng vùng này để nhập các tiêu chuẩn tìm kiếm. Nếu bạn nập thêm tiêu chuẩn sắp xếp dưới mục rồi, dữ liệu tương ứng với nội dung của tiêu chuẩn cấp trên sẽ được sắp xếp theo tiêu chuẩn kế tiếp.

Nếu bạn sắp xếp tên trường « Tên » theo thứ tự tăng dần, và tên trường « Họ » theo thứ tự giảm dần, mọi bản ghi sẽ được sắp xếp theo thứ tự tên tăng dần, sau đó bên trong các tên, theo thứ tự họ giảm dần.

Tên trường

Ghi rõ tên của trường dữ liệu chứa nội dung sẽ xác định thứ tự sắp xếp.

Thứ tự

Ghi rõ thứ tự sắp xếp (hoặc tăng dần hoặc giảm dần)

rồi

Ghi rõ tiêu chuẩn sắp xếp phụ thêm, từ các trường khác.