Dữ liệu sang trường

Cập nhật nội dung của các trường cơ sở dữ liệu tồn tại bằng các bản ghi đã đánh dấu. Biểu tượng Dữ liệu sang Trường chỉ hoạt động khi biên soạn tài liệu văn bản.

Biểu tượng

Dữ liệu sang trường