Chèn cột cơ sở dữ liệu

Chèn tất cả các trường của bản ghi đã đánh dấu vào tài liệu hiện thời ở vị trí con trỏ. Biểu tượng này chỉ hiển thị nếu bạn đang biên soạn tài liệu văn bản hay bảng tính.

Biểu tượng

Dữ liệu sang Văn bản