Sắp xếp giảm dần

Trường kiểu văn bản được sắp xếp theo thứ tự abc (Z-A), còn trường thuộc số được sắp xếp theo con số (9-0).

Biểu tượng

Sắp xếp giảm dần

Dữ liệu của trường được chọn hiện thời thì luôn luôn được sắp xếp. Để con trỏ vào trường thì chọn nó ngay lập tức. Để sắp xếp bên trong bảng, bạn cũng có thể nhấn vào phần đầu cột tương ứng.

Để sắp xếp nhiều trường dữ liệu đồng thời, hãy chọn lệnh Dữ liệu > Sắp xếp, sau đó chọn thẻTiêu chuẩn sắp xếp, trên đó bạn có thể kết hợp vài tiêu chuẩn khác nhau.