Đóng

Đóng cửa sổ hiện thời. Chọn Cửa sổ - Đóng, hoặc nhấn +F4. Trong cửa sổ xem trước của LibreOffice Writer và Calc, bạn có thể đóng cửa sổ hiện tại bằng cách nhấn vào nút Đóng xem trước.

Nếu bạn đã mở ô xem thêm của tài liệu hiện thời bằng lệnh Cửa sổ > Cửa sổ mới, lệnh này sẽ chỉ đóng ô xem hiện thời.