Tài liệu

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào biểu tượng Siêu liên kết trên thanh Chuẩn, sau đó nhấn vào mục Tài liệu


Tài liệu

Đường dẫn

Gõ địa chỉ URL của tập tin cần mở khi siêu liên kết được nhấn. Không xác định khung đích thì tập tin mở trong tài liệu hay khung hiện tại.

Mở tập tin

Opens the Open dialog, where you can select a file.

Đích trong tài liệu

Đích

Specifies a target for the hyperlink into the document specified under Path.

Đích trong tài liệu

Opens the Target in Document dialog.

URL

Specifies the URL, which results from the entries in Path and Target.

Thiết lập thêm

Khung

Hãy gõ tên của khung trong đó bạn muốn tập tin đã liên kết sẽ mở, hoặc chọn trong danh sách một khung đã xác định sẵn. Bỏ trống thì tập tin đã liên kết sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt hiện thời.

Biểu mẫu

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Dữ kiện

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Văn bản

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Tên

Hãy gõ tên cho siêu liên kết. LibreOffice sẽ chèn một thẻ « NAME » (tên) vào siêu liên kết.