Mail

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for e-mail addresses.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào biểu tượng Siêu liên kết trên thanh Chuẩn, sau đó nhấn vào mục Thư tín và Tin tức


Mail

Recipient

Assigns the specified e-mail address to the hyperlink. Clicking the new hyperlink in the document will open a new message document, addressed to the receiver specified in the Recipient field.

Nguồn dữ liệu

Hides or shows the data source browser. Drag the receiver's E-mail data field from the data source browser into the Recipient text field.

Chủ đề

Specifies the subject that is inserted in the subject line of the new message document.

Thiết lập thêm

Khung

Hãy gõ tên của khung trong đó bạn muốn tập tin đã liên kết sẽ mở, hoặc chọn trong danh sách một khung đã xác định sẵn. Bỏ trống thì tập tin đã liên kết sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt hiện thời.

Biểu mẫu

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Dữ kiện

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Văn bản

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Tên

Hãy gõ tên cho siêu liên kết. LibreOffice sẽ chèn một thẻ « NAME » (tên) vào siêu liên kết.