Internet

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào biểu tượng Siêu liên kết trên thanh Chuẩn, sau đó nhấn vào mục Internet

Chọn lệnh Chèn > Siêu liên kết


Các trường cho tên đăng nhập, mật khẩu và người dùng vô danh chỉ sẵn sàng cho địa chỉ kiểu FTP.

Kiểu siêu liên kết

Web

Creates an http hyperlink.

FTP

Creates an FTP hyperlink.

URL

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

Tên đăng nhập

Specifies your login name, if you are working with FTP addresses.

Mật khẩu

Specifies your password, if you are working with FTP addresses.

Người dùng vô danh

Allows you to log in to the FTP address as an anonymous user.

Thiết lập thêm

Khung

Hãy gõ tên của khung trong đó bạn muốn tập tin đã liên kết sẽ mở, hoặc chọn trong danh sách một khung đã xác định sẵn. Bỏ trống thì tập tin đã liên kết sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt hiện thời.

Biểu mẫu

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Dữ kiện

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Văn bản

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Tên

Hãy gõ tên cho siêu liên kết. LibreOffice sẽ chèn một thẻ « NAME » (tên) vào siêu liên kết.