Lưu bản ghi

Lưu bản ghi của bảng cơ sở dữ liệu hiện thời. Biểu tượng Lưu bản ghi nằm trên thanh Dữ liệu bảng

Biểu tượng

Lưu

Thay đổi trong nội dung của bản ghi sẽ được lưu tự động một khi bạn chọn bản ghi khác. Để lưu thay đổi mà không cần chọn bản ghi khác, nhấn vào biểu tượng Lưu bản ghi.