Sửa tập tin

Hãy dùng biểu tượng Sửa tập tin để kích hoạt hay ngừng kích hoạt chế độ chỉnh sửa.

Biểu tượng

Sửa tập tin

Bạn có khả năng hiệu lực một con trỏ lựa chọn trong một tài liệu văn bản « chỉ đọc » hay trong Trợ giúp. Hãy chọn lệnh Sửa > Chọn văn bản , hoặc mở trình đơn ngữ cảnh của một tài liệu chỉ đọc và chọn lệnh Chọn văn bản. Con trỏ kiểu lựa chọn không nháy.