Xoay

Xoay đối tượng đã chọn.

Kéo một móc góc của đối tượng về hướng theo đó bạn muốn xoay nó.

Biểu tượng

Xoay