Đổi neo

Cho phép bạn chuyển đổi giữa các tùy chọn thả neo. Biểu tượng Đổi neo chỉ hiển thị khi bạn đã chọn một đối tượng như đồ họa, trường điều khiển .

Có thông tin thêm về neo trong phần Thả Neo của Trợ giúp.