Kiểu dáng đường

Nhấn vào biểu tượng này để mở thanh công cụ Kiểu dáng đường, trên đó bạn có thể sửa đổi kiểu dáng của đường viền.

Viền này có thể là viền của một khung, đồ họa hay bảng. Biểu tượng Kiểu dáng đường sẽ chỉ hiển thị nếu bạn đã chọn một đồ họa, bảng, đối tượng đồ thị hay khung.

Biểu tượng

Kiểu dáng đường

Để tìm thêm thông tin, xem phần Viền của Trợ giúp.