Viền

Nhấn vào biểu tượng Viền để mở thanh công cụ Viền, trên đó bạn có thể sửa đổi viền của vùng bảng tính hay đối tượng.

Biểu tượng

Viền

Có thông tin thêm trong phần Viền của Trợ giúp. Cũng có thông tin về cách định dạng bảng văn bản bằng biểu tượng Viền.