Giảm khoảng trống

Nhấn vào biểu tượng Giảm khoảng trống để giảm khoảng trống bên trên đoạn văn đã chọn.

Biểu tượng

Giảm khoảng trống

Bạn cũng có thể điều chỉnh khoảng trống bằng cách chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > Thụt lề và Giãn cách