Tăng khoảng trống

Nhấn vào biểu tượng Tăng khoảng trống để tăng khoảng trống bên trên đoạn văn đã chọn.

Biểu tượng

Tăng khoảng trống

Bạn cũng có thể điều chỉnh khoảng trống bằng cách chọn lệnh Định dạng > Đoạn văn > Thụt lề và Giãn cách