Văn bản chạy từ bên trên xuống dưới

Specifies the vertical direction of the text.

Biểu tượng

Hướng văn bản từ trên xuống dưới