Tên phông

Cho bạn có khả năng chọn một tên phông trong danh sách, hoặc nhập trực tiếp tên phông.

Bạn có thể nhập cùng lúc vài phông khác nhau, định giới bằng dấu chấm phẩy. Phông nào không sẵn sàng thì LibreOffice dùng mỗi phông đã đặt theo thứ tự.

Bất cứ thay đổi phông nào áp dụng cho từ hay văn bản đã chọn mà chứa con trỏ. Chưa chọn văn bản thì phông áp dụng cho văn bản được gõ sau.

The last five font names that have been selected are shown in the top part of the combo box.

Biểu tượng

Tên phông

Biểu tượng Ghi chú

In LibreOffice you see the available fonts only if a printer is installed as the default printer in your system. In order to install a printer as the default printer please refer to your operating system documentation.


Bạn cũng có thể thấy tên của mỗi phông được hiển thị theo phông đó, nếu bạn bật mục Xem thử trong danh sách phông trong tùy thích Công cụ > Tùy chọn > LibreOffice > Xem.