Mở ở Chế độ Thiết kế

Mở các biểu mẫu ở Chế độ Thiết kế để chỉnh sửa biểu mẫu.

Bạn không thể kích hoạt điều khiển của biểu mẫu, hoặc chỉnh sửa nội dung của bản ghi cơ sở dữ liệu khi ở Chế độ Thiết kế. Tuy nhiên, bạn vẫn còn có khả năng thay đổi vị trí và kích cỡ của điều khiển, chỉnh sửa thuộc tính khác, và thêm hay xoá điều khiển trong Chế độ Thiết kế.

Để truy cập lệnh này...

Mở Bộ điều hướng biểu mẫu, chọn biểu mẫu, mở trình đơn ngữ cảnh rồi chọn mục Mở ở chế độ thiết kế

Mở thanh công cụ Thiết kế Biểu mẫu, sau đó nhấn vào

Biểu tượng

Mở ở Chế độ Thiết kế


Sau khi bạn chỉnh sửa xong biểu mẫu, nhấn-phải vào mục « Biểu mẫu » trongBộ duyệt biểu mẫu rồi bỏ chọn mục Mở ở Chế độ Thiết kế. Lưu lại biểu mẫu khi làm xong.

Biểu tượng Ghi chú

Tài liệu biểu mẫu bị bảo vệ chống ghi thì lệnh Mở ở Chế độ Thiết kế bị bỏ qua.