Trợ lý Hộp tổ hợp / Hộp liệt kê: Chọn bảng

Xác định một bảng (từ các bảng cơ sở dữ liệu sẵn sàng) mà chứa trường dữ liệu có nội dung nên được hiển thị dạng mục nhập danh sách.

Để truy cập lệnh này...

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu, rồi nhấn vào biểu tượng Hộp tổ hợp hay Hộp liệt kê và kéo con chuột để tạo trường. Phải có kết nối cơ sở dữ liệu trong biểu mẫu : Trợ lý — Trang 1


Đối với hộp liệt kê, ngụ ý một bảng có thể được liên kết đến bảng biểu mẫu hiện thời. Bảng liên kết phải có ít nhất một trường dùng chung với bảng của biểu mẫu hiện thời. Vậy có thể thiết lập một tham chiếu rõ ràng.

Đối với hộp tổ hợp, phải có một quan hệ giữa bảng biểu mẫu và bảng chứa dữ liệu cần hiển thị trong hộp tổ hợp.

Bảng

Trong trường Bảng, hãy chọn bảng chứa dữ liệu có nội dung cần hiển thị trong trường điều khiển.

Bảng đưa ra ở đây sẽ xuất hiện trong Thuộc tính Điều khiển như là một phần tử của câu lệnh SQL trong trường Nội dung danh sách.