Dữ kiện

Trang thẻ Dữ kiện cho bạn có khả năng gán vĩ lệnh cho một số dữ kiện nào đó của biểu mẫu.

Để truy cập lệnh này...

Mở trình đơn ngữ cảnh của một phần tử biểu mẫu đã chọn, sau đó chọn mục Biểu mẫu > (thẻ) Dữ kiện

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu hay Thiết kế Biểu mẫu, nhấn vào biểu tượng Biểu mẫu va nhấn vào thẻ Dữ kiện


Để liên kết một dữ kiện đến một vĩ lệnh, trước tiên hãy tạo một vĩ lệnh chứa các lệnh cần thực hiện khi dữ kiện xảy ra. Sau đó, gán vĩ lệnh này cho dữ kiện tương ứng bằng cách bấm cái nút ... bên cạnh dữ kiện tương ứng. Hộp thoại Gán vĩ lệnh mở, trong đó bạn có thể chọn vĩ lệnh thích hợp.

Những hành động theo đây có thể được cấu hình riêng, có nghĩa là bạn có thể sử dụng hộp thoại riêng để đại diện hành động:

  1. Hiển thị thông điệp lỗi,

  1. Xác nhận tiến trình xoá (đối với bản ghi dữ liệu),

  1. Truy vấn tham số,

  1. Kiểm tra dữ liệu nhập vào khi lưu bản ghi dữ liệu.

Chẳng hạn, bạn có thể cung cấp yêu cầu « Xác nhận xoá » như « Thực sự xoá khách hàng ABC không? » khi xoá bản ghi dữ liệu.

Biểu tượng Ghi chú

Không thể chỉnh sửa trực tiếp những sự kiện trong hộp thoại Events. Bạn có thể xóa một sự kiện ra khỏi danh sách bằng cách nhần phím Del


Theo đây có danh sách diễn tả các dữ kiện trong biểu mẫu mà có thể được liên kết đến vĩ lệnh:

Gặp lỗi

Dữ kiện Gặp lỗi được kích hoạt nếu lỗi xảy ra khi truy cập nguồn dữ liệu. Nó áp dụng cho biểu mẫu, hộp liệt kê và hộp tổ hợp.

Khi bỏ nạp

Dữ kiện Khi bỏ nạp xảy ra ngay sau khi biểu mẫu được bỏ nạp, tức là sau khi nó bị phân cách ra nguồn dữ liệu.

Khi nạp

Dữ kiện Khi nạp xảy ra ngay sau khi biểu mẫu được nạp.

Khi nạp lại

Dữ kiện Khi nạp lại xảy ra ngay sau khi biểu mẫu được nạp lại. Lúc đó, nội dung dữ liệu đã được cập nhật.

Sau khi thay đổi bản ghi

Dữ kiện Sau khi thay đổi bản ghi xảy ra ngay sau khi con trỏ bản ghi hiện thời bị thay đổi.

Sau khi tác động vào bản ghi

Dữ kiện Sau khi tác động vào bản ghi xảy ra ngay sau khi mục bản hiện thời được thay đổi.

Tham số điền đầy

Dữ kiện Tham số điền đầy xảy ra khi nào biểu mẫu sẽ được nạp có tham số cần điền vào. Chẳng hạn, nguồn dữ liệu của biểu mẫu có thể là lệnh SQL này:

SELECT * FROM địa_chỉ WHERE tên=:name

Ở đây, « :name » là một tham số phải được điền vào khi nạp biểu mẫu. Tham số này được cung cấp tự động từ biểu mẫu cha nếu có thể. Không thì gọi dữ kiện này để vĩ lệnh đã liên kết có thể điền vào tham số.

Trước khi bỏ nạp

Dữ kiện Trước khi bỏ nạp xảy ra trước khi biểu mẫu được bỏ nạp, tức là trước khi nó bị phân cách ra nguồn dữ liệu.

Trước khi cập nhật

Dữ kiện « Trước khi cập nhật » xảy ra trước khi nội dung điều khiển do người dùng thay đổi được ghi vào nguồn dữ liệu. Vĩ lệnh đã liên kết có khả năng, chẳng hạn, ngăn cản hành động này bằng cách trả lại "FALSE" (sai).

Sau khi cập nhật

Dữ kiện « Sau khi cập nhật » xảy ra sau khi nội dung điều khiển do người dùng thay đổi được ghi vào nguồn dữ liệu.

Trước khi đặt lại

Dữ kiện Trước khi đặt lại xảy ra trước khi biểu mẫu được đặt lại. Vĩ lệnh đã liên kết có khả năng, chẳng hạn, ngăn cản hành động này bằng cách trả lại "FALSE" (sai).

Biểu mẫu được đặt lại nếu thỏa một của những điều kiện này:

  1. Người dùng bấm cái nút (HTML) được xác định như là cái nút đặt lại.

  2. Một bản ghi rỗng mới được tạo trong một biểu mẫu được liên kết đến một nguồn dữ liệu. Chẳng hạn, trong bản ghi cuối cùng, nút Bản ghi kế có thể được bấm.

Sau khi đặt lại

Dữ kiện Sau khi đặt lại xảy ra sau khi biểu mẫu đã được đặt lại.

Trước khi nạp lại

Dữ kiện Trước khi nạp lại xảy ra trước khi biểu mẫu được nạp lại. Lúc đó, nội dung dữ liệu chưa được cập nhật.

Trước khi thay đổi bản ghi

Sự kiện Trước khi thay đổi bản ghi xảy ra trước khi con trỏ bản ghi hiện thời bị thay đổi. Vĩ lệnh đã liên kết có khả năng, chẳng hạn, ngăn cản hành động này bằng cách trả lại "FALSE" (sai).

Trước khi tác động vào bản ghi

Dữ kiện Trước khi tác động vào bản ghi xảy ra trước khi bản ghi hiện thời được thay đổi. Chẳng hạn, vĩ lệnh đã liên kết có thể hiển thị một hộp thoại để yêu cầu xác nhận.

Trước khi đệ trình

Dữ kiện Trước khi đệ trình xảy ra trước khi dữ liệu biểu mẫu được gửi.

Xác nhận xoá

Dữ kiện Xác nhận xoá xảy ra một khi dữ liệu bị xoá khỏi biểu mẫu. Chẳng hạn, vĩ lệnh đã liên kết có thể hiển thị một hộp thoại để yêu cầu xác nhận.