Thuộc tính Biểu mẫu

Trong hộp thoại này, bạn có thể xác định nhiều thuộc tính về biểu mẫu, gồm nguồn dữ liệu và các dữ kiện cho toàn biểu mẫu.

Để truy cập lệnh này...

Mở trình đơn ngữ cảnh của một phần tử biểu mẫu đã chọn, sau đó chọn mục Biểu mẫu

Biểu tượng

Biểu mẫu


Nếu bạn nhập dữ liệu vào hộp thoại Thuộc tính, ghi chú rằng cũng có thể nhập dữ liệu chiếm nhiều dòng vào một số hộp tổ hợp thả xuống riêng. Tính năng này có tác động mọi trường vào đó câu lệnh SQL có thể được nhập, cũng như các thuộc tính của hộp văn bản hay nhãn. Bạn có thể mở những trường này và nhập văn bản vào danh sách đã mở. Phím tắt theo đây có hiệu lực:

Phím

Hiệu ứng

+Mũi tên xuống

Mở hộp tổ hợp

+Mũi tên lên

Đóng hộp tổ hợp

Shift+Enter

Chèn một dòng mới.

Mũi tên lên

Chèn con trỏ vào dòng trước.

Mũi tên xuống

Chèn con trỏ vào dòng kế tiếp.

Enter

Gõ xong dữ liệu và để con trỏ vào trường kế tiếp.


Đúng như đối với các hộp liệt kê hay hộp tổ hợp, bạn có thể mở hay đóng danh sách bằng cách nhấn chuột vào mũi tên ở kết thúc bên phải trường. Tuy nhiên, ở đây có thể nhập dữ liệu vào danh sách đã mở, hoặc vào trường văn bản trên cùng. Một ngoài lệ là các thuộc tính mong đợi sự đại diện dạng danh sách, thí dụ thuộc tính Mục nhập danh sách, mà có thể được đặt cho các trường điều khiển Hộp liệt kêHộp tổ hợp. Ở đây, bạn chỉ có thể chỉnh sửa mục nhập khi trường được mở.

Chung

Dữ liệu

Trang thẻ Dữ liệu xác định những thuộc tính biểu mẫu mà tham chiếu đến cơ sở dữ liệu được liên kết đến biểu mẫu.

Dữ kiện

Trang thẻ Dữ kiện cho bạn có khả năng gán vĩ lệnh cho một số dữ kiện nào đó của biểu mẫu.