Dữ kiện

Trên trang thẻ Dữ kiện, bạn có thể liên kết vĩ lệnh đến dữ kiện mà xảy ra trong trường điều khiển của biểu mẫu.

When the event occurs, the linked macro will be called. To assign a macro to an event, press the ... button. The Assign Action dialog opens.

Để truy cập lệnh này...

Mở trình đơn ngữ cảnh của một phần tử biểu mẫu đã chọn, sau đó chọn mục Điều khiển > (thẻ) Dữ kiện

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu hay Thiết kế Biểu mẫu, nhấn vào biểu tượng Điều khiển va nhấn vào thẻ Dữ kiện


Phụ thuộc vào điều khiển, các dữ kiện khác nhau sẵn sàng. Chỉ những dữ kiện sẵn sàng cho điều khiển và ngữ cảnh đã chọn được liệt kê trên trang thẻ Dữ kiện. Có xác định những dữ kiện này:

Chấp nhận hành động

Sự kiện này xảy ra trước khi hành động được kích hoạt bằng cách nhấn vào điều khiển. Chẳng hạn, cú nhấn vào nút « Đệ trình » sẽ gây ra hành động gửi; tuy nhiên, tiến trình « Gửi » thật chỉ được khởi chạy khi sự kiện Khi khởi tạo diễn ra. Sự kiện Trước khi bắt đầu cho phép bạn kết thúc tiến trình. Nếu phương pháp đã liên kết có trả lại FALSE, sự kiện Khi khởi tạo sẽ không được thực hiện.

thực thi hành động

Sự kiện Khởi phát xảy ra trước khi hành động bắt đầu. Chẳng hạn, nếu biểu mẫu chứa nút « Đệ trình », tiến trình gửi đại diện hành động cần khởi tạo.

Đã thay đổi

Dữ kiện Đã thay đổi xảy ra khi điều khiển mất tiêu điểm, và nội dung của điều khiển đã thay đổi kể từ nó mất tiêu điểm.

Văn bản đã sửa đổi

Dữ kiện Văn bản đã sửa đổi xảy ra nếu bạn nhập hay sửa đổi văn bản trong trường nhập vào.

Trạng thái mục đã thay đổi

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed.

Khi nhận tiêu điểm

Dữ kiện Khi nhận tiêu điểm xảy ra nếu trường điều khiển nhận tiêu điểm (được lựa chọn).

Khi mất tiêu điểm

Dữ kiện Khi mất tiêu điểm xảy ra nếu trường điều khiển mất tiêu điểm (không còn được lựa chọn lại).

Bấm phím

Dữ kiện Bấm phím xảy ra khi người dùng bấm phím nào trong khi điều khiển được chọn. Dữ kiện này cũng có thể được liên kết đến vĩ lệnh để kiểm tra mục nhập.

Buông ra phím

Dữ kiện Buông ra phím xảy ra khi người dùng buông ra phím nào trong khi điều khiển có chú ý.

Chuột bên trong

Dữ kiện Chuột bên trong xảy ra nếu con chuột nằm bên trong trường điều khiển.

Chuột di chuyển khi bấm phím

Dữ kiện Chuột di chuyển khi bấm phím xảy ra khi con chuột được kéo trong khi phím được bấm. Chẳng hạn, trong khi kéo thả, bấm phím thêm sẽ xác định chế độ (di chuyển hay sao chép).

Chuột di chuyển

Dữ kiện Chuột di chuyển xảy ra nếu con chuột di chuyển qua ở trên điều khiển.

Bấm nút chuột

Dữ kiện Bấm nút chuột xảy ra nếu cái nút trên con chuột được bấm trong khi con trỏ nằm trên điều khiển.

Biểu tượng Ghi chú

Note that this event is also used for notifying requests for a popup context menu on the control.


Buông ra nút chuột

Dữ kiện Buông ra nút chuột xảy ra nếu cái nút trên con chuột được buông ra trong khi con trỏ nằm trên điều khiển.

Chuột bên ngoài

Dữ kiện Chuột bên ngoài xảy ra khi con chuột nằm bên ngoài trường điều khiển.

Trước khi cập nhật

Dữ kiện « Trước khi cập nhật » xảy ra trước khi nội dung điều khiển do người dùng thay đổi được ghi vào nguồn dữ liệu. Vĩ lệnh đã liên kết có khả năng, chẳng hạn, ngăn cản hành động này bằng cách trả lại "FALSE" (sai).

Sau khi cập nhật

Dữ kiện « Sau khi cập nhật » xảy ra sau khi nội dung điều khiển do người dùng thay đổi được ghi vào nguồn dữ liệu.

Trước khi đặt lại

Dữ kiện Trước khi đặt lại xảy ra trước khi biểu mẫu được đặt lại. Vĩ lệnh đã liên kết có khả năng, chẳng hạn, ngăn cản hành động này bằng cách trả lại "FALSE" (sai).

Biểu mẫu được đặt lại nếu thỏa một của những điều kiện này:

  1. Người dùng bấm cái nút (HTML) được xác định như là cái nút đặt lại.

  2. Một bản ghi rỗng mới được tạo trong một biểu mẫu được liên kết đến một nguồn dữ liệu. Chẳng hạn, trong bản ghi cuối cùng, nút Bản ghi kế có thể được bấm.

Sau khi đặt lại

Dữ kiện Sau khi đặt lại xảy ra sau khi biểu mẫu đã được đặt lại.