Thuộc tính Điều khiển

Mở hộp thoại để chỉnh sửa các thuộc tính của điều khiển đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Mở trình đơn ngữ cảnh của một phần tử biểu mẫu đã chọn, sau đó chọn mục Điều khiển

Biểu tượng

Điều khiển


Biểu tượng Ghi chú

Bạn chỉ có thể mở hộp thoại Thuộc tính khi trong chế độ Thiết kế với một điều khiển được chọn.


Nếu bạn nhập dữ liệu vào hộp thoại Thuộc tính, ghi chú rằng cũng có thể nhập dữ liệu chiếm nhiều dòng vào một số hộp tổ hợp thả xuống riêng. Tính năng này có tác động mọi trường vào đó câu lệnh SQL có thể được nhập, cũng như các thuộc tính của hộp văn bản hay nhãn. Bạn có thể mở những trường này và nhập văn bản vào danh sách đã mở. Phím tắt theo đây có hiệu lực:

Phím

Hiệu ứng

+Mũi tên xuống

Mở hộp tổ hợp

+Mũi tên lên

Đóng hộp tổ hợp

Shift+Enter

Chèn một dòng mới.

Mũi tên lên

Chèn con trỏ vào dòng trước.

Mũi tên xuống

Chèn con trỏ vào dòng kế tiếp.

Enter

Gõ xong dữ liệu và để con trỏ vào trường kế tiếp.


Đúng như đối với các hộp liệt kê hay hộp tổ hợp, bạn có thể mở hay đóng danh sách bằng cách nhấn chuột vào mũi tên ở kết thúc bên phải trường. Tuy nhiên, ở đây có thể nhập dữ liệu vào danh sách đã mở, hoặc vào trường văn bản trên cùng. Một ngoài lệ là các thuộc tính mong đợi sự đại diện dạng danh sách, thí dụ thuộc tính Mục nhập danh sách, mà có thể được đặt cho các trường điều khiển Hộp liệt kêHộp tổ hợp. Ở đây, bạn chỉ có thể chỉnh sửa mục nhập khi trường được mở.

Chung

Thẻ Chung này cho bạn có khả năng xác định những thuộc tính chung của một điều khiển biểu mẫu. Có các thuộc tính khác nhau, phụ thuộc vào kiểu điều khiển. Không phải tất cả các thuộc tính theo đây có hiệu lực cho mọi điều khiển.

Dữ liệu

Trang thẻ Dữ liệu cho phép bạn gán cho điều khiển đã chọn một nguồn dữ liệu.

Dữ kiện

Trên trang thẻ Dữ kiện, bạn có thể liên kết vĩ lệnh đến dữ kiện mà xảy ra trong trường điều khiển của biểu mẫu.

Dữ liệu (cho Tài liệu Biểu mẫu XML)

Trang thẻ Dữ liệu của hộp thoại Thuộc tính đối với một tài liệu Biểu mẫu XML thì cung cấp một số thiết lập biểu mẫu XML.