Gợi ý đặc biệt về điều khiển bảng

Bạn có khả năng xác định một điều khiển bảng để hiển thị các bản ghi theo ý kiến của bạn. Tức là, bạn có thể xác định các trường dữ liệu để hiển thị hay chỉnh sửa dữ liệu đúng như trong một biểu mẫu cơ sở dữ liệu.

Điều khiển bảng có thể chứa những trường kiểu này: văn bản, ngày tháng, thời gian, tiền tệ, con số, mẫu, hộp chọn và hộp tổ hợp. Trường ngày/giờ tổ hợp sẽ tự động tạo hai cột.

Số dòng được chọn, nếu có, được hiển thị trong dấu ngoặc sau tổng số bản ghi.

Để chèn cột vào điều khiển bảng, nhấn vào đầu cột để hiển thị trình đơn ngữ cảnh. Nó chứa những lệnh này:

Chèn cột

Mở trình đơn phụ để chọn một trường dữ liệu để theo trong điều khiển bảng.

Cấu hình điều khiển bảng dùng khả năng kéo thả: mở bộ duyệt nguồn dữ liệu và kéo những trường đã muốn ra bộ duyệt nguồn dữ liệu vào đầu cột của điều khiển bảng. Hành động này tạo một cột đã cấu hình sẵn.

Thay thế bằng

Mở trình đơn phụ để chọn một trường dữ liệu để thay thế trường dữ liệu được chọn trong điều khiển bảng.

Xoá cột

Xoá cột được chọn hiện thời.

Cột

Mở hộp thoại thuộc tính của cột đã chọn.

Ẩn cột

Ẩn cột đã chọn. Các thuộc tính của nó không thay đổi.

Hiện cột

Mở trình đơn phụ trong đó bạn có thể chọn những cột để hiển thị lại. Để hiển thị chỉ một cột, nhấn vào tên của cột đó. Bạn thấy chỉ 16 cột bị ẩn thứ nhất. Có nhiều cột bị ẩn hơn thì chọn lệnh Thêm nữa để mở hộp thoại Hiện cột.

Thêm nữa

Mở hộp thoại Hiện cột.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Tất cả

Nhấn vào mục Tất cả nếu bạn muốn hiển thị mọi cột.

Thao tác các điều khiển bảng chỉ bằng bàn phím

Nếu bạn sử dụng bàn phím chỉ để chuyển giữa các đối tượng điều khiển trong tài liệu, bạn sẽ có thể gặp một khác biệt với những loại điều khiển khác: Nút Tab không dịch chuyển con trỏ vào điều khiển tiếp theo, mà dịch tới cột tiếp theo trong bảng. Nhấn +Tab để chuyển tới điều khiển kế, hoặc nhấn Shift++Tab để chuyển về điều khiển trước đó.

Để vào chế độ đặc biệt chỉ-bàn-phím cho điều khiển bảng:

Tài liệu biểu mẫu phải nằm trong chế độ thiết kế.

  1. Nhấn +F6 để chọn tài liệu.

  2. Bấm Shift+F4 để chọn điều khiển thứ nhất. Nếu điều khiển bảng không phải là điều khiển thứ nhất, bấm phím Tab đến khi nó được chọn.

  3. Bấm phím Enter để vào chế độ chỉnh sửa. Các móc được hiển thị cách viền điều khiển xa hơn

  4. Trong chế độ chỉnh sửa, bạn có thể mở trình đơn ngữ cảnh chế độ chỉnh sửa bằng cách bấm phím tổ hợp Shift+F10

  5. Nếu bạn muốn chỉnh sửa các cột, nhấn Shift+Space để vào chế độ chỉnh sửa cột. Giờ bạn có thể sắp xếp lại thứ tự các cột với +các phím mũi tên. Nút Delete xóa cột hiện tại

  6. Bấm phím Escape để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.