Thuộc tính đặc biệt của trường đã định dạng

Định dạng: bạn có thể đặt thuộc tính Định dạng bằng cách nhấn vào cái nút ... trên dòngĐịnh dạng của hộp thoại Định dạng: Trường đã định dạng. Hộp thoại Định dạng số sẽ xuất hiện.

Nếu trường đã định dạng cũng được kết nối đến trường văn bản của một cơ sở dữ liệu, các mục nhập trong trường này sẽ được xử lý dạng văn bản. Nếu trường đã định dạng được kết nối đến một trường của cơ sở dữ liệu mà có thể được hiển thị dạng số, dữ liệu nhập được xử lý dạng số. Ngày tháng và giờ cũng được xử lý nội bộ dạng số.

Giá trị tối thiểuGiá trị tối đa: bạn có thể nhập giá trị thuộc số tối thiểu và tối đa cho một trường đã định dạng. Giá trị tối thiểu/đa thì xác định kết xuất của dữ liệu đã tồn tại (v.d. giá trị tối thiểu là 5, trường cơ sở dữ liệu đã kết nối chứa giá trị số nguyên 3. Kết xuất là 5, nhưng giá trị trong cơ sở dữ liệu không thay đổi) và dữ liệu mới nhập (v.d. giá trị tối đa là 10 và bạn nhập 20. Dữ liệu nhập được sửa chữa, và số 10 được ghi vào cơ sở dữ liệu). Chưa điền vào các trường Giá trị tối thiểuGiá trị tối đa thì không hạn chế dữ liệu. Đối với các trường đã định dạng mà được kết nối đến trường văn bản của cơ sở dữ liệu, hai giá trị này và Giá trị mặc định không có hiệu lực.

Giá trị mặc định: giá trị này được đặt làm mặc định cho mọi bản ghi mới.