Điều khiển biểu mẫu

Thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu chứa các công cụ cần thiết để tạo một biểu mẫu tương tác. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ này để thêm các điều khiển vào một biểu mẫu nằm trong tài liệu kiểu văn bản, bảng tính, trình diễn, ngay cả HTML, chẳng hạn một cái nút chạy vĩ lệnh.

Để truy cập lệnh này...

Chọn Xem - Thanh công cụ - Các điều khiển của biểu mẫu.

Biểu tượng trên thanh công cụ Chèn (bạn có thể muốn kích họat biểu tượng mà ban đầu được ẩn đi này):

Biểu tượng

Điều khiển biểu mẫu


Biểu tượng Ghi chú

Tài liệu Biểu mẫu XML (XForm) dùng cùng những điều khiển này.


Để tạo một biểu mẫu, mở tài liệu và dùng thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu để thêm và xác định các điều khiển biểu mẫu. Cũng có thể liên kết biểu mẫu đến cơ sở dữ liệu, để sử dụng các điều khiển để thao tác cơ sở dữ liệu.

Tạo một biểu mẫu trong tài liệu HTML thì bạn cũng có thể dùng biểu mẫu để gửi dữ liệu qua Mạng.

Biểu tượng Ghi chú

LibreOffice only exports the form properties that are supported by the HTML version that you export to. To specify the HTML version, choose - Load/Save - HTML Compatibility.


Để thêm một điều khiển vào tài liệu

  1. Trên thanh Điều khiển Biểu mẫu, nhấn vào biểu tượng của điều khiển bạn muốn thêm.

  2. Trong tài liệu, kéo để tạo điều khiển.

    Để tạo một một trường điều khiển hình vuông, giữ nút Shift khi kéo.

Biểu tượng Gợi ý

Để thêm vào biểu mẫu một trường từ danh sách các trường của một bảng hay truy vấn, kéo một ô vào biểu mẫu. Trong tài liệu văn bản, cũng có thể kéo một phần đầu cột để thêm một trường vào biểu mẫu. Để kéo thêm nhãn của trường, ấn giữ tổ hợp phím +Shift trong khi kéo phần đầu của cột.


Sửa đổi Điều khiển

  1. Nhấn-phải vào điều khiển, sau đó chọn mục Điều khiển. Một hộp thoại sẽ mở, trong đó bạn có thể xác định các thuộc tính của điều khiển đã chọn.

  2. Để ghi rõ một phím tắt cho điều khiển, thêm dấu ngã (~) vào trước ký tự thích hợp trong nhãn của điều khiển. (Ghi chú : chữ tiếng Việt dùng phím chết chưa được hỗ trợ cho phím tắt.)

  3. Bạn có khả năng kéo và thẻ các điều khiển từ tài liệu này sang tài liệu khác. Cũng có thể sao chép và dán giữa các tài liệu khác nhau. Khi bạn chèn điều khiển từ tài liệu khác, LibreOffice phân tích nguồn dữ liệu, kiểu nội dung và các thuộc tính nội dung của điều khiển, để điều khiển thích hợp với cấu trúc hợp lý trong tài liệu đích. Chẳng hạn, một điều khiển mà hiển thị nội dung từ một sổ địa chỉ sẽ vẫn còn hiển thị cùng nội dung sau khi bạn sao chép điều khiển sang một tài liệu khác. Bạn có thể xem các thuộc tính này trên trang thẻ Dữ liệu của hộp thoại Thuộc tính Biểu mẫu.

Chọn

Biểu tượng

Biểu tượng này bật/tắt chế độ lựa chọn cho con trỏ chuột. Chế độ lựa chọn được dùng để chọn các điều khiển của biểu mẫu đang biên soạn.

Bật/tắt chế độ thiết kế

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Biểu tượng

Bật/tắt Chế độ Thiết kế

Thuộc tính Điều khiển

Mở hộp thoại để chỉnh sửa các thuộc tính của điều khiển đã chọn.

Biểu tượng

Điều khiển

Thuộc tính Biểu mẫu

Trong hộp thoại này, bạn có thể xác định nhiều thuộc tính về biểu mẫu, gồm nguồn dữ liệu và các dữ kiện cho toàn biểu mẫu.

Biểu tượng

Biểu mẫu

Hộp kiểm

Biểu tượng

Tạo một hộp kiểm. Hộp kiểm cho phép bạn bật hay tắt mỗi chức năng trong biểu mẫu.

Hộp văn bản

Biểu tượng

Tạo một hộp văn bản. Hộp văn bản là trường vào đó người dùng có thể gõ văn bản. Trong biểu mẫu, hộp văn bản hiển thị dữ liệu hoặc cho phép nhập dữ liệu mới.

Trường đã định dạng

Biểu tượng

Tạo một trường đã định dạng. Trường đã định dạng là một hộp văn bản trong đó bạn có thể xác định cách định dạng các dữ liệu nhập và kết xuất, và những giá trị hạn chế nào sẽ áp dụng.

Trường đã định dạng có các thuộc tính điều khiển đặc biệt (chọn lệnh Định dạng > Điều khiển).

Nút bấm

Biểu tượng

Tạo một cái nút bấm. Chức năng này có thể được dùng để thực hiện một lệnh cho một dữ kiện đã xác định, như cú nhấn chuột.

Bạn cũng có thể thêm văn bản và đồ họa vào các cái nút này.

Nút tùy chọn

Biểu tượng

Tạo một nút tùy chọn. Cái nút tùy chọn cho phép người dùng chọn một của vài tùy chọn khác nhau. Các cái nút tùy chọn có cùng chức năng thì có cùng tên (thuộc tính Tên). Bình thường, chúng có mộthộp nhóm.

Hộp liệt kê

Biểu tượng

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Hộp tổ hợp

Biểu tượng

Tạo một hộp tổ hợp. Hộp tổ hợp là một hộp liệt kê hiện chỉ một dòng, mà thả xuống một danh sách các tùy chọn cho người dùng kén. Bạn cũng có thể gán thuộc tính « chỉ đọc » vào hộp tổ hợp, để ngăn cản người dùng nhập mục khác với những mục nằm trong danh sách. Nếu biểu mẫu được liên kết đến cơ sở dữ liệu, và sự kết nối đến cơ sở dữ liệu đang chạy, Trợ lý Hộp Tổ hợp sẽ tự động xuất hiện sau khi hộp tổ hợp được chèn vào tài liệu. Trợ lý này sẽ giúp bạn tạo hộp tổ hợp.

Trường nhãn

Biểu tượng

Tạo một trường để hiển thị văn bản. Nhãn kiểu này chỉ hiển thị văn bản đã xác định sẵn. Không thể nhập vào trường kiểu nay.

Điều khiển thêm

Mở thanh công cụ Điều khiển thêm.

Thiết kế biểu mẫu

Mở thanh công cụ Thiết kế Biểu mẫu.

Bật/tắt trợ lý

Biểu tượng

Bật/tắt các trợ lý về các điều khiển biểu mẫu tự động.

Các trợ lý này giúp bạn nhập các thuộc tính của hộp liệt kê, điều khiển bảng và các điều khiển khác.

Lệnh Trình đơn Ngữ cảnh