Trưng bày các chức năng vẽ

Ấn để mở hoặc đóng thanh Công cụ vẽ , cho phép bổ sung các hình, đường, chữ và khung thoại trong tài liệu hiện hành.

Bạn có thể bật/tắt thanh công cụ vẽ trong các tài liệu Writer và Calc nhờ biểu tượng trên thanh chuẩn.

Biểu tượng

Hiện chức năng vẽ

Biểu tượng Gợi ý

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Vùng chọn

Biểu tượng

Cho phép chọn các đối tượng trong tài liệu hiện hành. Để chọn một đối tượng, ấn vào đối tượng với trọ hình mũi tên. Để chọn nhiều đối tượng cùng lúc, kéo một khung lựa chọn xung quanh các đối tượng. Để bổ sung thêm một đối tượng vào phần chọn, giữ bấm phím 'Shift' trước khi ấn vào đối tượng.

Line

Biểu tượng

Kẻ một đường thẳng ở nới kéo con chuột trong tài liệu hiện hành. Để tạo một gốc 45°, giữ bấm phím 'Shift' trong lúc thực hiện động tác kéo.

Biểu tượng Gợi ý

Để nhập văn bản vào một đường, nhấn đôi vào đường rồi gõ hay dán văn bản. Hướng văn bản tương ứng với hướng bạn đã kéo để vẽ đường. Để ẩn đường, chọn mục Vô hình trong hộp Kiểu đường trên thanh Thuộc tính đối tượng vẽ.


Hình chữ nhật

Biểu tượng

Vẽ một hình chữ nhật ở nơi kéo trong tài liệu hiện hành. Để vẽ một ô vuông, giữ bấm phím 'Shift' trong lúc thực hiện kéo. Nhấn vào vị trí đặt một gốc của hình chữ nhật, sau đó kéo con chuột đến khi đặt kích thước hình chữ nhật mong muốn.

Hình bầu dục

Biểu tượng

Vẽ một hình trái xoan ở nơi kéo trong tài liệu hiện hành. Nhấn vào nơi muốn vẽ hình trái xoan, sau đó kéo cho đên khi đặt kích thước mong muốn. Để vẽ một hình tròn, giữ bấm phím 'Shift' trong lúc kéo con chuột.

Hình đa giác

Biểu tượng

Kẻ một đường bao gồm một loạt khúc đường thẳng nối nhau. Kéo con chuột để kẻ một khúc đường thẳng, nhấn chuột để xác định điểm kết thúc con đường, kéo con chuột tiếp để kẻ khúc đường thẳng mới tiếp theo. Nhấn đúp để kết thúc kẻ đường. Để tạo ra một hình dạng đóng, nhấn đúp điểm bắt đầu con đường.

Bấm giữ phím Shift, trong lúc vẽ một hình đa giác, để đặt vị trí các điểm mới theo một gốc độ 45°.

Chế độ Điểm sửa cho phép sửa đổi các điểm lẻ của hình đa giác một cách tương tác.

Đường cong

Biểu tượng

Kẻ một đường cong mịn Bezier. Nhấn vào điểm bắt đầu, kéo con chuột và thả con chuột, di chuyển trọ con chuột đến vị trí muốn kết thúc đường cong và nhấn chuột. Di chuyển trọ con chuột và nhấn một lần nữa để bổ sung một khúc đường thẳng cho đường cong. Nhấn đúp để kết thúc vẽ đường cong. Để tạo ra một hình dạng đóng, nhấn đúp vào điểm bắt đầu của đường cong. Độ cong sẽ phụ thuộc vào khoảng cách kéo con chuột.

Đường kẻ tự do

Biểu tượng

Kẻ một con đường tự do trong tài liệu hiện hành. Để kết thúc con đường, thả con chuột. Để vẽ một hình dạng đóng, thả con chuột gần vị trí bắt đầu của con đường.

Hình cung

Biểu tượng

Kẻ một cung trong tài liệu hiện hành. Để vẽ một đường cung, kéo một hình ovan theo kích thước mong muốn, sau đó nhấn chuột để xác định vị trí bát đầu của đường cung. Di chuyển trọ con chuột đến điểm kết thúc của cung và nhấn để xác định vị trí. Bạn không cần nhấn vào hình ovan. Để vẽ một đường cung căn cứ vào một hình tròn, bấm giữ phím Shift trong lúc kéo con chuột.

Bánh bầu dục

Biểu tượng

Vẽ một hình đặc được xác định bằng hình cung của hình bầu dục và hai đường bán kính trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ một bánh bầu dục, kéo hình bầu dục đến kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định đường bán kính thứ nhất. Di chuyển con trỏ vào vị trí bạn muốn để đường bán kính thứ hai, sau đó nhấn lại. Không cần nhấn vào hình bầu dục. Để vẽ bánh tròn, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Hình viên phân

Biểu tượng

Vẽ một hình đặc được xác định bằng hình cung của hình tròn và một đường kính trong tài liệu đang biên soạn. Để vẽ hình viên phân, kéo hình tròn vào kích cỡ đã muốn, sau đó nhấn chuột để xác định điểm bắt đầu đường kính. Di chuyển con trỏ vào nơi bạn muốn để kết thúc của đường kính, sau đó nhấn chuột lại. Bạn không cần nhấn vào hình tròn. Để vẽ đoạn hình bầu dục, ấn giữ phím Shift trong khi kéo.

Text Box

Biểu tượng

Vẽ một hộp văn bản có hướng văn bản theo chiều ngang theo đường dẫn bạn kéo con chuột trong tài liệu. Ở nơi nào trong tài liệu, kéo một hộp văn bản đến kích cỡ đã muốn, sau đó gõ hay dán văn bản. Xoay hộp văn bản để hiển thị văn bản đã xoay.

Hoạt họa văn bản

Biểu tượng

Chèn vào tài liệu đang biên soạn văn bản đã hoạt họa có hướng văn bản theo chiều ngang.

Khung thoại

Biểu tượng

Vẽ một đường kết thúc bằng khung thoại hình chữ nhật có hướng văn bản theo chiều ngang, từ vị trí bạn bắt đầu kéo trong tài liệu đang biên soạn. Kéo một móc của khung thoại để thay đổi kích cỡ của nó. Để thêm văn bản, nhấn vào cạnh của khung thoại, sau đó gõ hay dán văn bản. Để chuyển đổi khung thoại hình chữ nhật sang khung thoại hình tròn, kéo móc góc lớn nhất khi con trỏ thay đổi thành hình bàn tay.

Hình cơ bản

Mở thanh công cụ Hình cơ bản mà bạn có thể sử dụng để chèn đồ họa vào tài liệu.

Biểu tượng

Hình cơ bản

Hình ký hiệu

Mở thanh công cụ Hình ký hiệu, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Biểu tượng

Hình ký hiệu

Mũi tên khối

Mở thanh công cụ Mũi tên khối, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Biểu tượng

Mũi tên khối

Lưu đồ

Mở thanh công cụ Lưu đồ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Biểu tượng

Lưu đồ

Khung thoại

Mở thanh công cụ Khung thoại, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Biểu tượng

Khung thoại

Sao và Băng cờ

Mở thanh công cụ Sao và Băng cờ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Biểu tượng

Ngôi sao

Điểm

Cho bạn có khả năng chỉnh sửa các điểm trên bản vẽ.

Bộ sưu tập chữ nghệ thuật

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Biểu tượng

Bộ sưu tập chữ nghệ thuật

Từ tập tin

Inserts an image into the current document .

Biểu tượng

Image

Bật/tắt khối lồi

Bật/tắt các hiệu ứng ba chiều cho các đối tượng đã chọn.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Khung thoại dọc

Biểu tượng

Vẽ một đường kết thúc bằng khung thoại hình chữ nhật có hướng văn bản theo chiều ngang, từ vị trí bạn bắt đầu kéo trong tài liệu đang biên soạn. Kéo một móc của khung thoại để thay đổi kích cỡ của nó. Để thêm văn bản, nhấn vào cạnh của khung thoại, sau đó gõ hay dán văn bản. Để chuyển đổi khung thoại hình chữ nhật sang khung thoại hình tròn, kéo móc góc lớn nhất khi con trỏ thay đổi thành hình bàn tay. Tính năng này chỉ sẵn sàng khi khả năng hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á được hiệu lực.

Văn bản dọc

Biểu tượng

Vẽ một hộp văn bản có hướng văn bản theo chiều ngang, từ vị trí bạn nhấn chuột hay kéo trong tài liệu đang biên soạn. Nhấn vào nơi nào trong tài liệu. rồi gõ hay dán văn bản. Cũng có thể di chuyển con trỏ vào vị trí vào đó bạn muốn thêm văn bản, kéo một hộp văn bản, rồi gõ hay dán văn bản. Tính năng này chỉ sẵn sàng khi khả năng hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á được hiệu lực.