Chọn chứng nhận

Chọn chứng nhận bạn muốn dùng để ký thuật số tài liệu hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Tập tin > Thuộc tính > Chung, sau đó nhấn vào cái nút Chữ ký số, sau đó nhấn vào nút Thêm


About Digital Signatures

Danh sách

Chọn chứng nhận bạn muốn dùng để ký thuật số tài liệu hiện tại..

Xem chứng nhận

Mở hộp thoại Xem chứng nhận trong đó bạn có thể xem xét chứng nhận đã chọn.

Mô tả

Type a purpose for the signature.