Gửi thư đính kèm PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Export As - Export as PDF

Biểu tượng

Xuất trực tiếp thành dạng PDF


General tab

Phạm vi

Đặt các tùy chọn xuất cho các trang nằm trong tập tin PDF.

Tất cả

Xuất tất cả các phạm vi in đã xác định. Chưa xác định thì xuất tài liệu hoàn toàn.

Trang

Exports the pages you type in the box.

Để xuất một phạm vi trang, dùng định dạng « 3-6 ». Để xuất mỗi trang riêng, dùng định dạng « 7;9;11 ». Bạn cũng có thể xuất tổ hợp phạm vi trang và trang đơn, dùng định dạng như « 3-6;8;10;12 ».

Lựa chọn

Xuất vùng chọn hiện tại.

Ảnh

Đặt các tùy chọn xuất PDF cho những ảnh bên trong tài liệu.

Biểu tượng Ghi chú

Ảnh EPS có ô xem thử nhúng được xuất chỉ dưới dạng ô xem thử. Ảnh EPS không có ô xem thử nhúng được xuất dưới dạng bộ giữ chỗ rỗng.


Nén không mất gì

Chọn thuật toán nén ảnh mà không mất dữ liệu. Mọi điểm ảnh đều được bảo tồn.

Nén JPEG

Chọn thuật toán nén JPEG. Ở mức chất lượng cao, gần mọi điểm ảnh được bảo tồn (kích cỡ tập tin lớn). Ở mức chất lượng thấp, một số điểm ảnh bị mất, và các đồ tạo tác được giới thiệu, nhưng kích cỡ tập tin cũng được giảm.

Chất lượng

Nhập mức chất lượng cho tiến trình nén JPEG.

GIảm độ phân giải ảnh

Đặt có nên lấy mẫu lại hay giảm kiểu dáng của ảnh để giảm số điểm ảnh trên mỗi insơ.

Chọn độ phân giải đích cho ảnh.

Chung

Đặt các tùy chọn xuất PDF chung.

Hybrid PDF (embed ODF file)

This setting enables you to export the document as a .pdf file containing two file formats: PDF and ODF. In PDF viewers it behaves like a normal .pdf file and it remains fully editable in LibreOffice.

Archive PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Chuyển đổi sang định dạng PDF/A-1. Đây được xác định rằng một định dạng tập tin tài liệu điện tử để bải tồn lâu dài. Tất cả các phông chữ được dùng trong tài liệu nguồn sẽ nhúng trong tập tin PDF được tạo. Thẻ PDF sẽ không được ghi vào.

Tagged PDF (add document structure)

Đặt có nên ghi các thẻ PDF. Cũng có thể rất tăng kích cỡ tập tin.

Tập tin PDF có thẻ thì chứa thông tin về cấu trúc của nội dung tài liệu. Thông tin này có thể giúp hiển thị tài liệu trên thiết bị có màn hình khác nhau, và khi sử dụng phần mềm đọc màn hình.

Xuất liên kết lưu

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

Export comments

Đặt có nên xuất các ghi chú của tài liệu Writer/Calc dưới dạng ghi chú PDF.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

Tạo biểu mẫu PDF

Đặt có nên tạo một biểu mẫu PDF. Biểu mẫu này có thể được điền vào và in ra bởi người dùng tài liệu PDF.

Định dạng gửi đi

Chọn định dạng theo đó cần đệ trình biểu mẫu từ bên trong tập tin PDF.

Chọn định dạng dữ liệu mà bạn sẽ nhận từ người gửi: FDF (định dạng biểu mẫu), PDF, HTML hay XML.

Thiết lập này có quyền cao hơn thuộc tính URL của thuộc tính mà bạn đặt trong tài liệu.

Allow duplicate field names

Allows you to use the same field name for multiple fields in the generated PDF file. If disabled, field names will be exported using generated unique names.

Xuất trang trắng được tự động chèn

Bật tùy chọn này thì in các trang trắng đã được chèn tự động. Có ích nếu bạn in mặt đôi. Chẳng hạn, trong cuốn sách, một kiểu dáng đoạn văn « Chương » nào đó đã được đặt để bắt đầu luôn luôn với trang có số lẻ. Trang trước kết thúc trên trang lẻ thì LibreOffice chèn một trang trắng có số chẵn, để làm cho trang kế tiếp bắt đầu trên trang lẻ. Tùy chọn này điều khiển có nên in trang trắng hay không.

Use reference XObjects

This option affects how PDF images are exported back to PDF. When this option is disabled, then the first page of the PDF data is included in the output. The PDF export merges the used images, fonts and other resources during export. This is a complex operation, but the result can be viewed in various viewers. When the option is enabled, then the reference XObject markup is used: this is a simple operation, but viewers have to support this markup to show vector images. Otherwise a fallback bitmap is shown in the viewer.

Xem đầu tiên

Ô cửa sổ

Chỉ trang

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF hiển thị chỉ nội dung của trang.

Liên kết lưu và trang

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF hiển thị một bảng chọn liên kết lưu và nội dung của trang.

Ảnh mẫu và trang

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF hiển thị một bảng chọn ảnh mẫu và nội dung của trang.

Mở ở trang

Bật tùy chọn này để hiển thị trang đã chọn khi người đọc mở tập tin PDF.

Phóng to

Mặc định

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị nội dung trang mà không phóng to. Nếu phần mềm đọc được cấu hình để dùng hệ số phóng to theo mặc định thì trang hiển thị tùy theo hệ số phóng to đó.

Vừa cửa sổ

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị trang được thu/phóng để vừa hoàn toàn trong cửa sổ của chương trình đọc.

Vừa bề rộng

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị trang được thu/phóng để vừa chiều rộng cửa sổ của chương trình đọc.

Vừa vùng hiện rõ

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị văn bản và đồ họa trên trang được thu/phóng để vừa chiều rộng cửa sổ của chương trình đọc.

Hệ số Thu Phóng

Chọn một hệ số thu phóng đã chọ khi chương trình đọc mở tập tin PDF.

Bố trí trang

Mặc định

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị các trang tùy theo thiết lập bố trí của chương trình đọc.

Trang đơn

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị một trang mỗi lúc.

Liên tục

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị các trang theo một cột nằm dọc liên tục.

Liên tục đối diện

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị các trang đối diện theo một cột liên tục. Đối với nhiều hơn hai trang, trang đầu được hiển thị bên phải.

Trang đầu bên trái

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà hiển thị các trang cạnh nhau theo một cột liên tục. Đối với nhiều hơn hai trang, trang đầu được hiển thị bên trái. Bạn phải hiệu lực hỗ trợ bố trí văn bản phức tạp (CTL) dưới mục trình đơn Công cụ > Tùy chọn > Thiết lập Ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

Giao diện Người dùng

Tùy chọn cửa sổ

Đổi kích cỡ cửa sổ thành trang đầu tiên

Chọn để tạo một tập tin PDF được hiện trong cửa sổ hiển thị toàn bộ trang.

Hiện cửa sổ ở giữa màn hình

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà được hiển thị trong cửa sổ trình đọc nằm ở giữa màn hình.

Mở ở chế độ toàn màn hình

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà được hiển thị trong cửa sổ trình đọc màn hình đầy đủ nằm ở trên các cửa sổ khác.

Hiển thị tựa đề tài liệu

Bật tùy chọn này để tạo ra một tập tin PDF mà được hiển thị với tựa đề tài liệu trên thanh tựa đề của trình đọc.

Tùy chọn giao diện người dùng

Ẩn thanh trình đơn

Bật tùy chọn này để ẩn thanh trình đơn của trình đọc khi tài liệu hoạt động.

Ẩn thanh công cụ

Bật tùy chọn này để ẩn thanh công cụ của trình đọc khi tài liệu hoạt động.

Ẩn các điều khiển cửa sổ

Bật tùy chọn này để ẩn các điều khiển của trình đọc khi tài liệu hoạt động.

Chuyển tiếp

Dùng hiệu ứng chuyển tiếp

Đặt có nên xuất các hiệu ứng chuyển tiếp ảnh chiếu Impress dưới dạng các hiệu ứng PDF tương ứng.

Liên kết lưu

Mọi cấp liên kết lưu

Bật tùy chọn này để hiển thị mọi cấp liên kết lưu khi người đọc mở tập tin PDF.

Các cấp liên kết lưu hiện rõ

Bật tùy chọn này để hiển thị các cấp liên kết lưu đến cấp đã chọn, khi người đọc mở tập tin PDF.

Links tab

Hãy ghi rõ nên xuất liên kết lưu và siêu liên kết trong tài liệu như thế nào.

Xuất liên kết lưu dạng đích đặt tên

Liên kết lưu (đích tham chiếu) trong tập tin PDF có thể được xác định dạng vùng hình chữ nhật. Hơn nữa, liên kết lưu đến đích đặt tên có thể được xác định theo tên. Hãy đánh dấu trong hộp chọn để xuất các tên của đối tượng trong tài liệu dưới dạng đích liên kết lưu hợp lệ. Tùy chọn này cho phép liên kết đến đối tượng đó theo tên, từ tài liệu khác.

Chuyển đổi các tham chiếu tài liệu sang đích PDF

Bật tùy chọn này để chuyển đổi mỗi địa chỉ URL tham chiếu đến tập tin ODF khác sang tập tin PDF cùng tên. Trong địa chỉ URL tham chiếu, cả đuôi .odt, .odp, .ods, .odg, .odm được chuyển đổi sang .pdf.

Xuất URL tương đối với hệ thống tập tin

Bật tùy chọn này để xuất các địa chỉ URL vào các tài liệu khác dưới dạng địa chỉ URL tương đối với hệ thống tập tin. Xem phần "siêu liên kết tương đối" trong Trợ giúp.

Liên kết tài liệu chéo

Ghi rõ cách xử lý siêu liên kết từ tập tin PDF tới tập tin khác.

Chế độ mặc định

Liên kết từ tài liệu PDF tới tài liệu khác sẽ được xử lý tùy theo thiết lập của hệ điều hành của bạn.

Mở bằng trình đọc PDF

Liên kết tài liệu chéo được mở bằng ứng dụng đọc PDF đang hiển thị tài liệu. Trình đọc PDF phải có khả năng xử lý dạng tập tin được ghi rõ trong siêu liên kết.

Mở bằng trình duyệt Web

Liên kết tài liệu chéo được mở bằng trình duyệt Web. Chương trình này phải có khả năng quản lý dạng tập tin được ghi rõ bằng siêu liên kết.

Security tab

Lưu mật khẩu

Nhấn vào để mở hộp thoại trong đó bạn nhập mật khẩu.

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

In ấn

Không được phép

Không cho phép in ra tài liệu này.

Phân giải thấp (150 điểm/insơ)

Tài liệu này chỉ có thể được in ra ở độ phân giải thấp (150 dpi). Không phải tất cả các trình đọc PDF tùy theo thiết lập này.

Phân giải cao

Có thể in ra tài liệu ở độ phân giải cao.

Thay đổi

Không được phép

Không cho phép thay đổi nội dung.

Chèn, xoá và xoay trang

Chỉ cho phép chèn, xoá và xoay trang.

Điền vào trường biểu mẫu

Chỉ cho phép điền vào trường biểu mẫu.

Ghi chú thích, điền vào trường biểu mẫu

Chỉ cho phép ghi chú thích và điền vào trường biểu mẫu.

Bất kỳ trừ rút trang

Cho phép mọi thay đổi, trừ rút trang.

Bật sao chép nội dung

Bật tùy chọn này để hiệu lực chức năng sao chép nội dung vào bảng nháp.

Bật truy cập văn bản cho công cụ khả năng truy cập

Bật tùy chọn này để hiệu lực truy cập văn bản cho các công cụ khả năng truy cập.

Chữ ký số

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Digital signatures are used to ensure that the PDF was really created by the original author (i.e. you), and that the document has not been modified since it was signed.

The signed PDF export uses the keys and X.509 certificates already stored in your default key store location or on a smartcard.

When using a smartcard, it must already be configured for use by your key store. This is usually done during installation of the smartcard software.

Use this certificate to digitally sign PDF documents

Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export.

Chọn

Opens the Select Certificate dialog.

All certificates found in your selected key store are displayed. If the key store is protected by a password, you are prompted for it. When using a smartcard that is protected by a PIN, you are also prompted for that.

Select the certificate to use for digitally signing the exported PDF by clicking on the corresponding line, then click OK.

All other fields on the Digital Signatures tab will be accessible only after a certificate has been selected.

Certificate password

Enter the password used for protecting the private key associated with the selected certificate. Usually this is the key store password.

Biểu tượng Ghi chú

If the key store password has already been entered in the Select Certificate dialog, the key store may already be unlocked and not require the password again. But to be on the safe side, enter it nevertheless.


Biểu tượng Cảnh báo

When using a smartcard, enter the PIN here. Some smartcard software will prompt you for the PIN again before signing. This is cumbersome, but that's how smartcards work.


Location, Contact information, Reason

These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank.

Time Stamp Authority

Allows you to optionally select a Time Stamping Authority (TSA) URL.

During the PDF signing process, the TSA will be used to obtain a digitally signed timestamp that is then embedded in the signature. This (RFC 3161) timestamp will allow anyone viewing the PDF to verify when the document was signed.

The list of TSA URLs that can be selected is maintained under - LibreOffice - Security - TSAs.

If no TSA URL is selected (the default), the signature will not be timestamped, but will use the current time from your local computer.

Export button

Xuất tập tin hiện tại theo định dạng PDF.