Danh sách Tài liệu

Liệt kê các tài liệu còn mở. Chọn tên của một tài liệu trong danh sách, để chuyển đổi sang tài liệu đó.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Cửa sổ rồi danh sách các tài liệu cờn mở