Kiểm tra Chính tả

Kiểm tra chính tả bằng tay.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Spelling.