Dữ kiện

Gán vĩ lệnh cho dữ kiện chương trình. Vĩ lệnh đã gán thì tự động chạy khi nào xảy ra dữ kiện đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Customize - Events tab.


Lưu vào

Select first where to save the event binding, in the current document or in LibreOffice.

Biểu tượng Ghi chú

Vĩ lệnh được lưu cùng với tài liệu thì chỉ có thể chạy khi tài liệu đó đã mở.


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

Gán vĩ lệnh

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Bỏ vĩ lệnh

Deletes the macro assignment for the selected event.