Bàn phím

Gán hay chỉnh sửa phím tắt cho các lệnh LibreOffice, hay vĩ lệnh Basic LibreOffice.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


Bạn có khả năng gán hay chỉnh sửa phím tắt cho ứng dụng hiện thời (v.d. Writer), hoặc cho tất cả các ứng dụng LibreOffice (Writer, Calc, Impress v.v.).

Biểu tượng Ghi chú

Tuy nhiên, tránh gán phím tắt cũng được hệ điều hành dùng.


LibreOffice

Hiển thị các phím tắt dùng chung bởi tất cả các ứng dụng LibreOffice.

Hiển thị các phím tắt cho ứng dụng LibreOffice hiện tại.

Phím tắt

Liệt kê các phím tắt và các lệnh liên quan. Để gán hay chỉnh sửa phím tắt cho lệnh được chọn trong danh sách Chức năng, nhấn vào phím tắt trong danh sách, sau đó nhấn vào nút Sửa.

Chức năng

Liệt kê các phân loại chức năng và các chức năng LibreOffice cho đó bạn có thể gán phím tắt.

Loại

Liệt kê các phân loại chức năng sẵn sàng. Để gán phím tắt cho Kiểu dáng, mở phân loại « Kiểu dáng ».

Chức năng

Chọn chức năng cho đó bạn muốn gán phím tắt, nhấn vào tổ hợp phím trong danh sách Phím tắt, rồi nhấn vào nút Sửa. Chức năng đó đã có phím tắt thì nó được hiển thị trong danh sách các Phím.

Phím

Hiển thị phím tắt được gán cho chức năng đã chọn.

Sửa

Gán tổ hợp phím được chọn trong danh sách Phím tắt cho lệnh được chọn trong danh sách Chức năng.

Xoá (các) phần từ đã chọn, không cần xác nhận.

Nạp

Thay thế cấu hình phím tắt bằng cấu hình đã lưu trước.

Lưu

Lưu cấu hình phím tắt hiện thời, để bạn nạp lại sau.

Đặt lại

Đặt lại mỗi giá trị bị sửa đổi về giá trị mặc định.