Tổ chức Vĩ lệnh

Mở trình đơn phụ chứa liên kết đến hộp thoại trong đó bạn có thể tổ chức các vĩ lệnh và văn lệnh.

LibreOffice Basic

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể tổ chức các vĩ lệnh Basic LibreOffice.

JavaScript

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể tổ chức các văn lệnh.

Assigning Scripts in LibreOffice

BeanShell

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể tổ chức các văn lệnh.

Assigning Scripts in LibreOffice