Vĩ lệnh

Cho bạn có khả năng thu hay tổ chức và chỉnh sửa vĩ lệnh.

Ghi vĩ lệnh

Records a new macro. Only available, if macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.

Chạy vĩ lệnh

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể khởi chạy vĩ lệnh.

Tổ chức Vĩ lệnh

Mở trình đơn phụ chứa liên kết đến hộp thoại trong đó bạn có thể tổ chức các vĩ lệnh và văn lệnh.

Chữ ký số

Thêm và gỡ bỏ chữ ký thuật số vào/khỏi các vĩ lệnh của bạn. Cũng có thể sử dụng hộp thoại để xem các chứng nhận.

Tổ chức Hộp thoại

Mở trang thẻ Hộp thoại của bộ Tổ chức Vĩ lệnh.