Vĩ lệnh

Mở một hộp thoại để tổ chức các vĩ lệnh.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Tên vĩ lệnh

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

Vĩ lệnh từ / Lưu vĩ lệnh vào

Liệt kê các thư viện và mô-đun nơi bạn có thể mở hay lưu vĩ lệnh. Để lưu vĩ lệnh cùng với một tài liệu nào đó, mở tài liệu rồi mở hộp thoại này.

Chạy / Lưu

Runs or saves the current macro.

Gán

Mở hộp thoại Đặc chế, trong đó bạn có thể gán vĩ lệnh đã chọn cho một lệnh trình đơn, một thanh công cụ hay một dữ kiện.

Sửa

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing.

Mới/Xoá

Creates a new macro, or deletes the selected macro.

Để tạo một vĩ lệnh mới, chọn mô-đun « Chuẩn » (Standard) trong danh sách Vĩ lệnh từ, sau đó nhấn vào nút Mới.

Để xoá vĩ lệnh, chọn nó rồi nhấn vào nút Xoá.

Thư viện mới

Saves the recorded macro in a new library.

Mô-đun mới

Saves the recorded macro in a new module.

Tổ chức

Mở hộp thoại Tổ chức Vĩ lệnh, trong đó bạn có thể thêm, chỉnh sửa hay xoá các mô-đun vĩ lệnh, hộp thoại và thư viện đã tồn tại.

Trang thẻ Mô-đun/Hộp thoại

Lets you manage modules or dialog boxes.

Mô-đun/Hộp thoại

Liệt kê các vĩ lệnh và hộp thoại đều đã tồn tại.

Sửa

Mở vĩ lệnh hay hộp thoại đã chọn để chỉnh sửa.

Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.

Mới

Mở trình soạn thảo và tạo một mô-đun mới.

Mới

Mở trình soạn thảo và tạo một hộp thoại mới.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Trang thẻ Thư viện

Cho bạn có khả năng quản lý các thư viện vĩ lệnh cho ứng dụng hiện tại và bất cứ tài liệu nào còn mở.

Vị trí

Chọn ứng dụng hay tài liệu chứa các thư viện vĩ lệnh bạn muốn tổ chức.

Thư viện

Liệt kê các thư viện vĩ lệnh đã tồn tại cho ứng dụng hiện tại và bất cứ tài liệu nào còn mở.

Sửa

Mở trình soạn thảo Basic của LibreOffice, để bạn có thể chỉnh sửa thư viện đã chọn.

Đóng

Đóng hộp thoại và lưu các thay đổi đã làm.

Mật khẩu

Gán hay chỉnh sửa mật khẩu cho thư viện đã chọn.

Mới

Tạo một thư viện mới.

Tên

Nhập tên cho thư viện hay mô-đun mới.

Nhập

Hãy tìm thư viện Basic LibreOffice bạn muốn thêm vào danh sách hiện thời, sau đó nhấn vào nút Mở.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Scripts

Để mở hộp thoại Vĩ lệnh BeanShell, chọn mục trình đơn Công cụ > Vĩ lệnh > Tổ chức Vĩ lệnh > BeanShell. Để mở hộp thoại JavaScript, chọn Công cụ > Vĩ lệnh > Tổ chức Vĩ lệnh > JavaScript.

Xuất

Mở hộp thoại để xuất khẩu thư viện đã chọn, hoặc dưới dạng phần mở rộng, hoặc dưới dạng thư viện Basic.

Vĩ lệnh

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Chạy

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Tạo

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Nhập tên cho văn lệnh.

Sửa

Opens the default script editor for your operating system.

Thay tên

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

Xoá

Prompts you to delete the selected script.

Hộp thoại Bộ chọn Vĩ lệnh chứa hai hộp liệt kê: danh sách Thư viện và danh sách Tên vĩ lệnh.

Thư viện

Chọn một vĩ lệnh hay văn lệnh từ « người dùng » (user), « chia sẻ » (share) hay tài liệu còn mở. Để xem nội dung của thư viện, nhấn đôi vào mục nhập trong danh sách.

Tên vĩ lệnh

Nhấn vào một văn lệnh, sau đó nhấn vào một cái nút hành động.