Vị trí

Đặt các tùy chọn về chức năng thụt vào, giãn cách và chỉnh canh cho danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số > (thẻ) Vị trí


Biểu tượng Ghi chú

The Position tab page looks different for documents using the new position and spacing attributes introduced with OpenOffice.org 3.0 (and used in all versions of LibreOffice), or documents using the old attributes from versions before 3.0. The new version of this tab page shows the controls "Numbering followed by", "Numbering alignment", "Aligned at", and "Indent at". The old version of this tab page that can be seen in an old numbered or bulleted list shows the controls "Indent", "Width of numbering", "Minimum space between numbering and text", and "Numbering alignment".


Cấp

Chọn những cấp bạn muốn sửa đổi.

Đánh số phía trước

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

Nếu bạn lựa chọn một cột tab để nằm phía số đã đánh, bạn cũng có thể nhập giá trị khác âm làm vị trí cột tab.

Chỉnh canh đánh số

Đặt phương pháp sắp hàng các ký hiệu đánh số. Hãy chọn mục « Trái » để chỉnh canh ký hiệu đánh số sẽ bắt đầu đúng ở vị trí « Canh lề ở ». Chọn mục « Phải » để chỉnh canh ký hiệu sẽ kết thúc đúng trước vị trí « Canh lề ở ». Chọn mục « Giữa » để đặt tâm trung của ký hiệu vào vị trí « Canh lề ở ».

Biểu tượng Ghi chú

Tùy chọn Chỉnh canh đánh số không đặt tình trạng chỉnh canh của đoạn văn.


Canh lề ở

Nhập khoảng cách giữa lề bên trái trang và vị trí ở đó cần sắp hàng các ký hiệu đánh số.

Thụt vào ở

Nhập khoảng cách giữa lề bên trái trang và vị trí bắt đầu các dòng trong đoạn văn đánh số mà theo sau dòng đầu tiên.

Thụt lề

Nhập khoảng cách cần để lại giữa lề bên trái của trang (hay cạnh bên trái của đối tượng văn bản) và cạnh bên trái của ký hiệu đánh số. Nếu kiểu dáng đoạn văn hiện thời cũng thụt vào, khoảng cách bạn nhập sẽ được thêm vào khoảng thụt gốc.

Tương đối

Thụt vào cấp hiện tại tương ứng so với cấp trước trong phân cấp danh sách.

Bề rộng đánh số

Nhập khoảng cách cần để lại giữa lề bên trái của ký hiệu đánh số và cạnh bên trái của văn bản.

Mặc định

Đặt lại giá trị thụt vào và giãn cách về giá trị mặc định.

Trường xem thử

Hiển thị ô xem thử vùng chọn hiện thời.