Tùy chọn

Hiển thị những đồ họa khác nhau mà bạn có thể sử dụng như điểm chấm trong danh sách điểm chấm.

Để truy cập lệnh này...

Chọn Định dạng - Chấm đầu và Đánh số - Graphics tab


Lựa chọn

Nhắp vào đồ họa bạn muốn sử dụng làm điểm chấm.

Đồ họa liên kết

Nếu bật, các đồ họa được chèn vào như những liên kết. Nếu tắt, các đồ họa được nhúng vào tài liệu.