Kiểu dáng Đánh số

Hiển thị các kiểu dáng đánh số khác nhau mà bạn có thể áp dụng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số > (thẻ) Đánh số


Lựa chọn

Nhấn vào kiểu dáng đánh số bạn muốn dùng.