Chấm điểm

Hiển thị các kiểu dáng chấm điểm khác nhau mà bạn có thể áp dụng.

Biểu tượng Ghi chú

Chấm điểm và đánh số cho đoạn văn chỉ có trong Writer, Impress and Draw


Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số > (thẻ) Chấm điểm


Lựa chọn

Nhấn vào kiểu dáng chấm điểm bạn muốn dùng.