Ngoại lệ

Ghi rõ các từ viết tắt và/hay tổ hợp chữ mà bạn không muốn LibreOffice tự động sửa chữa.

Những ngoại lệ bạn xác định thì phụ thuộc vào thiết lập ngôn ngữ hiện thời. Bạn cũng có thể thay đổi thiết lập ngôn ngữ, bằng cách chọn ngôn ngữ khác trong hộp Thay thế và ngoại lệ cho ngôn ngữ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Thay thế và ngoại lệ cho ngôn ngữ :

Chọn ngôn ngữ cho đó bạn muốn tạo hay chỉnh sửa quy tắc thay thế. LibreOffice tìm kiếm đầu tiên ngoại lệ được xác định cho ngôn ngữ ở vị trí con trỏ hiện tại trong tài liệu, sau đó tì kiếm cho các ngôn ngữ còn lại.

Từ viết tắt (không có chữ hoa sau)

Gõ từ viết tắt có dấu chấm theo sau, sau đó bấm nút Mới. Hành động này ngăn cản LibreOffice tự động viết hoa chữ đầu của từ nằm sau dấu chấm ở kết thúc từ viết tắt.

Liệt kê các từ viết tắt không được tự động sửa chữa. Để gỡ bỏ mục khỏi danh sách, lựa chọn mục, sau đó bấm nút Delete.

Từ có HAi CHữ CÁi HOa

Gõ từ hay từ viết tắt mà bắt đầu với hai chữ hoa mà bạn không muốn LibreOffice chuyển đổi sang chỉ một chữ hoa đầu. Thí dụ, gõ « VN » để ngăn cản LibreOffice chuyển đổi « VN » sang « Vn ».

Liệt kê các từ hay từ viết tắt mà bắt đầu với hai chữ hoa, và không được ta sửa chữa. Tất cả các từ bắt đầu với hai chữ hoa thì được liệt kê trong trường này. Để gỡ bỏ mục khỏi danh sách, lựa chọn mục, sau đó bấm nút Delete.

Mới

Thêm mục nhập hiện thời vào danh sách ngoại lệ.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Tự động gồm

Tự động thêm các từ hay từ viết tắt mà bắt đầu với hai chữ hoa vào danh sách ngoại lệ tương ứng. Tính năng này chỉ có tác động nếu tùy chọn Sửa HAi CHữ HOa ĐÂu TIên hay Viết hoa chữ đầu của mỗi câu được hiệu lực trong cột [T] trên thẻ Tùy chọn của hộp thoại này.

Dialog Buttons

Đặt lại

Resets modified values back to the tab page previous values.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.