Thay thế

Chỉnh sửa bảng thay thế để tự động sửa chữa hay thay thế các từ hay từ viết tắt trong tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace tab.


Thay thế và ngoại lệ cho ngôn ngữ :

Chọn ngôn ngữ cho đó bạn muốn tạo hay chỉnh sửa quy tắc thay thế. LibreOffice tìm kiếm đầu tiên ngoại lệ được xác định cho ngôn ngữ ở vị trí con trỏ hiện tại trong tài liệu, sau đó tì kiếm cho các ngôn ngữ còn lại.

Bảng thay thế

Lists the entries for automatically replacing words, abbreviations or word parts while you type. To add an entry, enter text in the Replace and With boxes, and then click New. To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace. To delete an entry, select it, and then click Delete.

You can use the AutoCorrect feature to apply a specific character format to a word, abbreviation or a word part. Select the formatted text in your document, open this dialog, clear the Text only box, and then enter the text that you want to replace in the Replace box.

Thay thế

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type. Wildcard character sequence .* in the end of word results the replacement of the word before arbitrary suffixes, too. Wildcard character sequence .* before the word results the replacement after arbitrary prefixes, too. For example, the pattern "i18n.*" with the replacement text "internationalization" finds and replaces "i18ns" with "internationalizations", or the pattern ".*..." with the replacement text "…" finds and replaces three dots in "word..." with the typographically correct precomposed Unicode horizontal ellipsis ("word…").

Biểu tượng Gợi ý

To replace word parts or characters within words, you can use starting and terminating wildcard character sequences in the same pattern. For example, entering time values can be faster using only numerical keys, and double decimal separators as colons in the following way: set the pattern ".*...*" or ".*,,.*" (double dots or commas within words) and the replacement text ":", and entering "10..30" or "10,,30" results "10:30" automatically.


Bằng:

Nhập vào hộp này văn bản, đồ họa, khung hay đối tượng OLE bạn muốn thay thế văn bản trong hộp Thay thế. Nếu bạn đã chọn văn bản, đồ họa, khung hay đối tượng OLE trong tài liệu, thông tin thích hợp đã được nhập vào đây.

Chỉ văn bản

Lưu mục nhập trong hộp Bằng, không có định dạng. Khi làm thay thế, văn bản theo cùng một định dạng với văn bản của tài liệu.

Mới

Thêm hay thay thế mục nhập trong bảng thay thế.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, không cần xác nhận.

Dialog Buttons

Đặt lại

Resets modified values back to the tab page previous values.

Thôi

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.