Dịch tiếng Trung

Dịch văn bản tiếng Trung đã chọn từ hệ thống viết tiếng Trung này sang hệ thống viết tiếng Trung khác. Để sử dụng lệnh này, trước tiên bạn cần phải hiệu lực hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á dưới mục trình đơn Công cụ > Tùy chọn > Thiết lập Ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion. Asian language support must be enabled.


Conversion Direction

Select the conversion direction.

Traditional Chinese to simplified Chinese

Dịch các ký tự tiếng Trung truyền thống sang ký tự tiếng Trung phổ thông. Nhấn vào nút OK để dịch đoạn văn đã chọn. Chưa lựa chọn văn bản thì dịch toàn tài liệu.

Simplified Chinese to traditional Chinese

Dịch các ký tự tiếng Trung phổ thông sang ký tự tiếng Trung truyền thống. Nhấn vào nút OK để dịch đoạn văn đã chọn. Chưa lựa chọn văn bản thì dịch toàn tài liệu.

Common Terms

Common terms are words that have the same meaning in traditional and simplified Chinese but are written with different characters.

Translate common terms

Dịch các từ chứa hai hoặc hơn nữa ký tự mà nằm trong danh sách các thuật ngữ chung. Một khi quét danh sách này, văn bản còn lại được dịch từng ký tự.

Sửa thuật ngữ

Mở hộp thoại Sửa từ điển trong đó bạn có thể chỉnh sửa danh sách các thuật ngữ dịch.