Ngôn ngữ

Mở một trình đơn phụ trong đó bạn có thể chọn các lệnh đặc trưng cho ngôn ngữ.

Chuyển đổi Hangul/Hanja

Converts the selected Korean text from Hangul to Hanja or from Hanja to Hangul. The menu command can only be called if you enable Asian language support under - Language Settings - Languages, and if a text formatted in Korean language is selected.

Dịch tiếng Trung

Dịch văn bản tiếng Trung đã chọn từ hệ thống viết tiếng Trung này sang hệ thống viết tiếng Trung khác. Để sử dụng lệnh này, trước tiên bạn cần phải hiệu lực hỗ trợ ngôn ngữ Châu Á dưới mục trình đơn Công cụ > Tùy chọn > Thiết lập Ngôn ngữ > Ngôn ngữ.

Từ điển gần nghĩa

Thay thế từ hiện thời bằng một từ gần nghĩa, hay một thuật ngữ liên quan.

Tìm thêm các từ điển trực tuyến

Mở trình duyệt mặc định vào trang của các phần mở rộng cho từ điển.