Chính tả và Ngữ Pháp

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Spelling.

Phím F7

Trên thanh Chuẩn, nhấn vào

Biểu tượng

Spelling


Kiểm tra Chính tả bằng Tay

Chức năng kiểm tra chính tả bắt đầu ở vị trí con trỏ hiện tại, sau đó tiếp tới kết thúc của tài liệu hay vùng chọn. Lúc đó, bạn có dịp tiếp tục tiến trình kiểm tra chính tả từ đầu của tài liệu.

Chức năng kiểm tra chính tả tìm từ sai chính tả, và cho bạn có dịp thêm từ mới vào từ điển. Khi tìm được từ sai chính tả thứ nhất, hộp thoại Kiểm tra chính tả tự mở.

Nếu như có phần mở rộng kiểm tra ngữ pháp, hộp thoại này sẽ có tên Chính tả và Ngữ pháp. Những lỗi sai chính tả sẽ được gạch chân màu đỏ, sai ngữ pháp sẽ có màu xanh. Trước hết hộp thoại sẽ hiển thị những lỗi sai chính tả, rồi sau đó là lỗi ngữ pháp.

Chọn Kiểm tra ngữ pháp để sửa hết các lỗi chính tả, rồi sau đó là các lỗi ngữ pháp.

Không phải trong từ điển

Hiển thị câu chứa từ sai chính tả được tô sáng. Hãy sửa từ, hoặc nhấn vào một của những từ góp ý trong hộp văn bản bên dưới.

Góp ý

Lists suggested words to replace the misspelled word. Select the word that you want to use, and then click Correct or Correct All.

Ngôn ngữ của văn bản

Ghi rõ ngôn ngữ cần dùng để kiểm tra chính tả.

Ngôn ngữ có chức năng kiểm tra chính tả hoạt động thì mục nhập ngôn ngữ có dấu kiểm phía trước.

Tùy chọn

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chọn những từ điển tự xác định, và đặt các quy tắc kiểm tra chính tả.

Sửa từ điển

Thêm từ mới vào từ điển tự xác định.

Bỏ qua một lần

Bỏ qua từ lạ này và tiếp tục kiểm tra chính tả.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu hộp thoại kiểm tra chính tả còn mở khi bạn trở về tài liệu, nhãn nút này thì trờ thành Tiếp tục. Để tiếp tục tiến trình kiểm tra chính tả từ vị trí con trỏ hiện tại, nhấn vào Tiếp tục.


Bỏ qua tất cả

Skips all occurrences of the unknown word until the end of the current LibreOffice session and continues with the spellcheck.

Correct

Thay thế từ lạ bằng sự góp ý hiện thời. Bạn sửa đổi nhiều hơn chỉ từ sai chính tả thì thay thế toàn câu.

Correct All

Thay thế mọi lần gặp từ lạ này bằng sự góp ý hiện thời.

Hủy bước

Click to undo the last change in the current sentence. Click again to undo the previous change in the same sentence.