Dạng hình

Adjusts the shape of the selected 3D object. You can only modify the shape of a 3D object that was created by converting a 2D object. To convert a 2D object to 3D, select the object, right-click, and then choose Convert - To 3D, or Convert - To 3D Rotation Object.

Để truy cập lệnh này...

Mở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng 3D, chọn thẻ Hiệu ứng 3D - Hình dạngMở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng 3D, chọn thẻ Hiệu ứng 3D - Hình dạngMở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng 3D, chọn thẻ Hiệu ứng 3D - Hình dạngMở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng 3D, chọn thẻ Hiệu ứng 3D - Hình dạngMở trình đơn ngữ cảnh của đối tượng 3D, chọn thẻ Hiệu ứng 3D - Hình dạng


Dạng hình

Xác định các thuộc tính hình về đối tượng 3D đã chọn.

Cạnh tròn

Enter the amount by which you want to round the corners of the selected 3D object.

Độ sâu tỷ lệ

Enter the amount by which to increase or decrease the area of the front side of the selected 3D object.

Góc xoay

Enter the angle in degrees to rotate the selected 3D rotation object.

Độ sâu

Enter the extrusion depth for the selected 3D object. This option is not valid for 3D rotation objects.

Đoạn

Bạn có thể thay đổi số đoạn dùng để vẽ mỗi đối tượng xoay 3D.

Nằm ngang

Enter the number of horizontal segments to use in the selected 3D rotation object.

Thẳng đứng

Enter the number of vertical segments to use in the selected 3D rotation object

Pháp tuyến

Cho phép bạn sửa đổi kiểu dáng vẽ của mặt 3D.

Đặc trưng cho đối tượng

Renders the 3D surface according to the shape of the object. For example, a circular shape is rendered with a spherical surface.

Biểu tượng

Đặc trưng cho đối tượng

Phẳng

Renders the 3D surface as polygons.

Biểu tượng

Phẳng

Hình cầu

Renders a smooth 3D surface.

Biểu tượng

Hình cầu

Đảo pháp tuyến

Inverts the light source.

Biểu tượng

Đảo pháp tuyến

Chiếu sáng mặt đôi

Lights the object from the outside and the inside. To use an ambient light source, click this button, and then click the Invert Normals button.

Biểu tượng

Chiếu sáng mặt đôi

Mặt đôi

Closes the shape of a 3D object that was created by extruding a freeform line (Convert - To 3D).

Biểu tượng

Mặt đôi